ភាសាខ្មែរ
នៅក្នុងរោងភាពយន្ដនៃសារមន្ទីរ អ្នកនឹងមើលភាពយន្ដដែលផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យា 3-D។ ដែលរៀបរាប់ពីស្មារតីនៃការកសាងប្រាសាទ និងជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងសម័យអង្គរ។

ប្រជាជនខ្មែរបានបង្កើតនូវអិយធម៌មួយនៅក្នុងសម័យអាណាចក្រខ្មែរ ដែលត្រូវបានគេហៅថា “ទឹកដីរបស់ព្រះ”។ អ្នកនឹងទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តមិនគួរឱ្យជឿរបស់ពួកគេនៃការកសាងប្រាសាទ និងអរិយភាព។

 ខ្សែភាពយន្តឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្តនៃអង្គរ ផ្នែកទី ១ "អង្គរវត្ត"

ខ្សែភាពយន្តឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្តនៃអង្គរ ផ្នែកទី ១ "អង្គរវត្ត" បានរៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់អំពីដំណើរការនៃការសាងសង់ "អង្គរវត្ត" ដោយប្រជាជនខ្មែរ ដែលជាអ្នកបាននាំភាពរុងរឿងបំផុតនៃអរិយធម៌អង្គរ ដើម្បីអាណាចក្រខ្មែរបុរាណ។ ខ្សែភាពយន្តដ៏ពេញលេញមួយបានបង្ហាញពីការបូជាដ៏ស្មោះ និងសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់របស់ប្រជាជនខ្មែរ។