ភាសាខ្មែរ
ដើម្បីចូលរួមអបអរទិវាសិទ្ធកុមារអន្តរជាតិសារមន្ទីរសព្វទស្សន៍អង្គរមានបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់កុមារតែ១.៥ដុល្លាបណ្ណោះ​នៅថ្ងៃទី០១ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៧។